Trang chủ Kinh nghiệm việc làm Công đoàn cơ sở là gì? Thiên đường của những người lao động

Thứ sáu, 20/09/2019

Công đoàn cơ sở là gì? Thiên đường của những người lao động

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho người lao động. Vậy thực chất công đoàn cơ sở là gì và có trách nhiệm như thế nào trong việc đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động? Bài viết sau đây giải đáp các thắc mắc và giúp bạn hiểu hơn về công đoàn cơ sở, nhất là trong môi trường việc làm lao động phổ thông hiện nay.

1. Khái quát công đoàn cơ sở là gì?

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho những người lao động. Bao gồm; cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động khác nhằm bảo vệ quyền của họ. Theo điều 1 của luật công đoàn được ban hành năm 2012 theo luật số 12/2012/qh13, công đoàn được định nghĩa như sau:

“công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội việt nam, dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa”. (điều 1, luật công đoàn số 12/2012/qh13).

công đoàn cơ sở là gì

Từ hiểu biết về công đoàn, ta có thể xác định công đoàn cơ sở là các tổ chức chi nhánh cơ sở thuộc công đoàn đã được công nhận theo quy định và điều lệ, có quy mô số lượng đoàn viên nhỏ nằm trong phạm vi quản lý.

Công đoàn cơ sở dược thành lập tại các doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế, những đơn vị sự nghiệp và các cơ quan nhà nước, những tổ chức chính trị - xã hội, những tổ chức chính trị - xã hội, những tổ chức xã hội có từ 5 đoàn viên trở lên, được công đoang cấp trên các quyết định được công nhận.

Xem thêm : Chia sẻ kinh nghiệm giải quyết vấn đề thất nghiệp nên làm gì?

2. Vị trí, vai trò, chức năng của công đoàn cơ sở là gì

Là các tổ chức thuộc công đoàn Việt Nam vậy nên công đoàn cơ sở vẫn phảm đảm bảo vị trí, vai trò, chức năng của công đoàn Việt Nam, làm nền tảng để xây dựng tổ chức lớn.

2.1. Vị trí của công đoàn cơ sở

Công đoàn là thành viên trong hệ thống công đoàn Việt Nam, chịu sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và là thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam.

Công đoàn cơ sở là chỗ dựa vững chãi và là sợi dây nối liền giữa đảng và người dân, kết nối người sử dụng lao động với người lao động.

Công đoàn cơ sở là người cộng tác đắc lực của công đoàn Việt Nam quản lý và bảo vệ thành viên.

2.2. Vai trò của công đoàn cơ sở

Vai trò của công đoàn cơ sở không ngừng phát triển và ngày càng quan trọng. Dưới đây là vai trò của công đoàn Việt Nam cũng như công đoàn cơ sở  trong quá trình phát triển của đất nước:

+ đối với chính trị: công đoàn là cầu nối giữa đảng và người dân, góp phần xây dựng và nâng cao hiệu quả hệ thống chính trị - xã hội. Công đoàn đảm bảo quyền làm chủ của người lao động và có vai trò giữ mối liên hệ mật thiết với đảng.

+ đối với lĩnh vực kinh tế: công đoàn góp phần xóa bỏ sự quan liêu, bao cấp, hạn chế nạn tham nhũng, hạch sách nhân dân bằng việc xây dựng cơ chế về quản lý kinh tế. Điều này tọa ra môi trường lành mạnh nâng cao thành hiệu quả hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật.

Vị trí, vai trò, chức năng của công đoàn cơ sở

+ đối với lĩnh vực văn hóa – tư tưởng: công đoàn có vai trò trong giáo dục, nâng cao lập trường giai cấp, phát huy những giá trị cao đẹp của truyền thống văn hóa của cả dân tộc,…

+ đối với lĩnh vực xã hội: công đoàn tham gia xây dựng các giai cấp công nhân vững mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, trình độ văn hóa và tổ chức kỷ luật.

2.3. Chức năng của công đoàn cơ sở

Công đoàn việt nam có 3 chức năng chính như sau:

Công đoàn đại diện và tổ chức cho người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị trong phạm vị chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và phát triển bảo vệ tổ quốc việt nam xhcn.

Làm đại diện, bảo vệ những quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Tham gia với nhà nước để phát triển, sản xuất và giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người dân. Đây là chức năng chính của công đoàn

Xem thêm : Tất tần tật những thông tin cần biết về tài chính công

3. Quyền hạn và nhiệm vụ của công đoàn cơ sở

Quyền hạn và nghĩa vụ công đoàn cơ sở rất linh hoạt trong từng đơn vị sử dụng người lao động. Để làm rõ cặn kẽ cùng tìm hiểu quyền hạn và nghĩa vụ công đoàn cơ sở trong từng đơn vị cụ thể.

3.1. Đối với các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị

+ Tuyên truyền về đường lối và chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước nhằm nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật; cùng với việc giáo dục khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, pháp luật, đảm bảo thực hiện các quyền lợi của đoàn viên, các cán bộ và công viên chức nhà nước cùng người lao động.

+ Ngăn chặn những tiêu cực, nạn tham nhũng và các tai tệ nạn xã hội, phổ biến chính sách tiết kiệm, chống lãng phí. Giải quyết các khiếu nại, những tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động.

+ Phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ.

+ Hướng dẫn và giúp đỡ người lao động thực hiện nhiệm vụ theo hợp đồng. Kết hợp với người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

3.2. Trong doanh nghiệp nhà nước

+ Phối hợp với chủ doanh nghiệp, tổ chức thực hiện các quy chế dân chủ, tổ chức các buổi đại hội công nhân viên chức.

+ Đại diện cho tập thể lao động, thương lượng và ký kết, giám sát thực hiện thỏa ước lao động. Tham gia xây dựng các điều lệ, nội quy, phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

quyền hạn và nhiệm vụ của công đoàn cơ sở

+ Tập hợp những nguyện vọng chính đáng của công nhân viên chức, các tổ chức để thực hiện thông tin 2 chiều, tổ chức các cuộc đối thoại giữa người lao động và các chủ doanh nghiệp.

+ Hướng dẫn người lao động giao kết hợp đồng lao động, cử đại diện tham gia những hội đồng xét duyệt và giải quueets những vấn đề của người lao động.

+ Quản lý các đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở một cách vững mạnh và tham gia vào công tác xây dựng đảng.

3.3. Trong các hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công việc, giao thông vận tải…

+ Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các xã viên. Đại diện cho người lao động có thể ký kết và giám sát việc thực hiện các thỏa ước lao động tập thể.

+ Tham gia cùng với ban quản trị để đưa ra các biện pháp về cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, giải quyết nếu có tranh chấp lao động.

+ Tuyên truyền và phổ biến đến xác xã viên và người lao động có thể thực hiện các chủ trương và đường lối, chính sách của pháp luật.

3.4. Trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước

+ Là đại diện cho tập thể những người lao động thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện các thỏa ước lao động tập thể.

+ Phối hợp với người sử dụng lao động hoặc là người đại diện thực hiện các quy chế dân chủ, mở các cuộc hội nghị người lao động, xây dựng và ký kết các quy chế phối hợp hoạt động và hướng dẫn người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động.

+ Kiểm tra và giám sát việc thực hiện pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động cùng với công đoàn. Tham gia hội đồng doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, điều lệ doanh nghiệp.

+ Xây dựng những nội quy và quy chế có liên quan đến quyền lợi và lợi ích của người lao động.

+ Đại diện cho tập thể lao động tham gia hòa giải trong đội ngũ lao động, giải quyết những tranh chấp trong quá trình lao động của người lao động.

 Trên đây là những nội dung thông tin liên quan đến công đoàn cơ sở để bạn đọc và đặc biệt là người lao động nắm được về quyền hạn mà tổ chức này có thể bảo vệ mình trong quá trình lao động.